THỜI KHOÁ BIỂU KHOÁ NGẮN HẠN

Phòng đào tạo Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo khai giảng khoá học ngắn hạn ngày 02/03/2019 bao gồm:

Xem lịch học: CDDD04-NH219.pdf