LỊCH THI KẾ THÚC HỌC PHẦN THÁNG 03/2018


Cơ sở 1: 
LICH THI KTHP CHI TIÊT – THANG 3.2018 – CS1.pdf

Cơ sở 2: LICH THI KTHP CHI TIÊT – THANG 3.2018 – CS2.pdf

“Chúc các bạn học viên có một kỳ thi thành công”