LỊCH THI THÁNG 10 NĂM 2018

Lịch thi khóa 10

Cơ sở 1: khoa 10 – cs1.pdf

Cơ sở 2: khoa 10 – cs2.pdf

Lịch thi khóa 11

Cơ sở 1: khoa 11 – cs1.pdf

Cơ sở 2: khoa 11 – cs2.pdf