THÔNG BÁO HỌC PHÍ

Lớp Luật: DB14L8014 vàLớp Cao đẳng Dược: CE16D801 

học phí lớp liên thông cao đẳng dược

học phí lớp liên đại học luật

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường