THÔNG BÁO 

(V/v Bổ sung hồ sơ chuẩn bị thi tốt nghiệp năm 2018)

 

Nội dung thông báo: 

Danh sách chi tiết  (các bạn xem ở từng sheet tương ứng với CS1 + CS2 khóa 9 và khóa 8) : 

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường