Nhiệm kỳ 2 Ban giám hiệu

   Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Quang Bình - Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về hoạt động của trường, theo Luật Giáo dục và theo Điều lệ trường TCCN..- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công ...


Nhiệm kỳ 1 Ban giám hiệu

   Hiệu trưởng: TS. Châu Văn Dưỡng - Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về hoạt động của trường, theo Luật Giáo dục và theo Điều lệ trường TCCN.- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: ...