Chương trình đào tạo ngành Dược vừa học vừa làm

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc tại các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm, Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Sở Y tế hoặc các trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác có liên quan tới ngành dược   CHƯƠNG ...


Chương trình đào tạo ngành Luật hệ vừa học vừa làm

Kiến thức về sự hình thành và phát triển của nhà nước và pháp luật, vai trò của Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước Việt Nam   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG  TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC  Ngành ...


Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin hệ vừa học vừa làm

Nắm vững các kỹ năng cơ bản xây dựng sản phẩm phần mềm như thu thập và xử lý yêu cầu phần mềm, phân tích và thiết kế phần mềm, lập trình, kiểm thử; có khả năng triển khai sản phẩm phần mềm cho khách hàng.   CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG ...


Chương trình đào tạo ngành Kế toán vừa học vừa làm

Cử nhân Kế toán được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn; có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, ...